NEWS

Oran??ada Live w klubie Bogart

Wi─?cej o koncercie na FB

koncert

Bogus??aw Linda czyta w Tr??jce „Wsch??d” Andrzeja Stasiuka z opraw─? muzyczn─? Oran??ady

Do po??owy listopada, od poniedzia??ku do czwartku o godz. 20.50 w radiowej „Tr??jce” Bogus??aw Linda czyta ksi─???k─? Andrzeja Stasiuka „Wsch??d”. Muzyk─? do tej audycji podk??ada m.in. nasz zesp????. Zapraszamy do radioodbiornik??w!

 

NOWA P?üYTA ZE STAR─? MUZYK─?!

Muzyka instrumentalna do filmu „The Kid” („Brzd─?c) Charlie Chaplina kt??r─? grupa Oran??ada wykonuje na ??ywo podczas wy??wietlania filmu. Ca??o??─? jest podzielona na 15 utwor??w, kt??re tempem i ekspresj─? odpowiadaj─? odpowiednim fragmentom ??cie??ki filmowej. Muzyka wykonywana jest w podstawowym instrumentarium zespo??u rockowego: Gitara elektryczna sze??ciostrunowa (Micha?? Krysztofiak), gitara basowa (Robert Derlatka) i klasyczna perkusja (Artur Rzempo??uch). Warto nadmieni─?, ??e muzyka ta doskonale „radzi sobie” bez wspomagania filmem. P??yta wypalana CD-R z drukowan─? offsetowo kolorow─? nalepk─? na kr─???ku zapakowana w klasyczne pude??ko z tworzywa. Obwoluta i tylnia wk??adka s─? drukowane r??wnie?? offsetowo. P?üYTA DO NABYCIA POPRZEZ SKLEP YERBAMARKET.COM:

KID_okladka_PRZOD

 

 


PISZ─? O NAS W „WYBORCZEJ”! KLIK

Artyku?? o nowej winylowej p??ycie w gazecie „Linia Otwocka” (kliknij aby powi─?kszy─?):ORANZADA_LO

 

 

Once-Upon-a-Train WINYL w YerbaMarkecie

PONI??EJ MIX UTWORU „WAWER” STWORZONY PRZEZ GRAFIKA, KT??RY PROJEKTOWA?ü OK?üADK─? DO „ONCE UPON A TRAIN” :)

Ukaza?? si─? najnowszy singiel „Ordinary Song” wydany przez w??asn─? wytw??rni─? Oran??ady – Microfon Records. Tytu??owy kawa??ek i „Hen Hen” mo??ecie ods??ucha─? z playerk??w SoundCloud:Singiel ORDINARY SONG

Burgherzberg_Festival_2013

Czwarty, oficjalny album Oran??ady „Once Upon A Train” z unikaln─? ksi─???eczk─? w kt??rej jest 10 zdj─?─? i epokowych map oraz teksty obrazuj─?ce ca??─? podr???? JU?? W SPRZEDA??Y!!! Rzecz niebywa??a! Do kupienia tu:

ORANZADA Once upon a train

 

A tak??e fajowskie bawe??niane koszulki „fanowskie” :D

Koszulki-Once-upon-a-train


Mastering „Once Upon A Train”┬á jest ju?? sko??czony dzi─?ki GOLDEN MASTERING – polecamy to studio, bo robi─? g??ad?? wytrawnie, a brzmienie jest cool.

FALENICA_KONCERT_ORANZADA

Nowa p??yta Oran??ady jest niemal w ca??o??ci instrumentalna. Tylko jeden
dziesi─?ciu utwor??w, czy raczej muzycznych obraz??w, posiada tekst, wiersz
Juliana Tuwima pt. Ô??SkandalÔ?Ł, ilustruj─?c nim przedostatni─? stacj─? Anin.
Ô??Once Upon A TrainÔ?Ł to z ca??─? pewno??ci─? dzie??o sko??czone i Ô?? jak
m??wi lider grupy, Robert Derlatka Ô?? Ô??Osadzone w magicznym ??wiecie
eksperymentu i niezachwianej wiary w potencja?? ludzi, miejsca i rytmuÔ?Ł.
Oddajemy w wasze r─?ce 30-minutow─? porcj─? muzyki na wskro?? uniwersalnej,
nowoczesnej a zarazem nagranej w spos??b, kt??ry pozwala s??uchaczowi
delektowa─? si─? jej ca??ym smakiem, brzmieniami i przestrzeni─?, uzyskan─?, min.
dzi─?ki nagraniu wszystkich instrument??w jednocze??nie oraz dzi─?ki w pe??ni
analogowemu zapisowi. To nie pomy??ka. Poniewa?? album dotyczy miejsc o
bogatej i burzliwej historii i jest swego rodzaju podr????─? sentymentaln─?, zosta??
stworzony przy pomocy analogowej techniki nagra??, opartej na in??ynierii lat
60-tych.

Nowa p??yta Oran??ady jest niemal w ca??o??ci instrumentalna. Tylko jeden dziesi─?ciu utwor??w, czy raczej muzycznych obraz??w, posiada oryginalny tekst, wiersz Juliana Tuwima pt. Ô??SkandalÔ?Ł, ilustruj─?c nim przedostatni─? stacj─? Anin. Ô??Once Upon A TrainÔ?Ł to z ca??─? pewno??ci─? dzie??o sko??czone i Ô?? jak m??wi basista i producent, Robert Derlatka Ô?? Ô??Osadzone w magicznym ??wiecie eksperymentu i niezachwianej wiary w potencja?? ludzi, miejsca i rytmuÔ?Ł. Oddajemy w wasze r─?ce 30-minutow─? porcj─? muzyki na wskro?? uniwersalnej, nowoczesnej a zarazem nagranej w spos??b, kt??ry pozwala s??uchaczowi delektowa─? si─? jej ca??ym smakiem, brzmieniami i przestrzeni─?, uzyskan─?, min. dzi─?ki nagraniu wszystkich instrument??w jednocze??nie oraz dzi─?ki w pe??ni analogowemu zapisowi. To nie pomy??ka. Poniewa?? album dotyczy miejsc o bogatej i burzliwej historii i jest swego rodzaju podr????─? sentymentaln─?, zosta?? stworzony przy pomocy analogowej techniki nagra??, opartej na in??ynierii lat 60-tych.

Przygotuj si─? na┬á elektryczno-d??wi─?kow─? podr???? poci─?giem z Otwocka!

Przygotowania materia??u muzycznego dla spektaklu teatralnego klubo-kawiarni PKP Falenica zaowocowa??y powstaniem Projektu Przystanek.

Tym razem grupa stworzy??a muzyczn─? opowie??─? osadzon─? w realiach linii kolejowej biegn─?cej z Otwocka do Wawra. Inspiracj─? bezpo??redni─? by??y modernistyczne budynki stacyjne wybudowane w latach 1934-1936, oraz ich okolice. 10 stacji i 10 r????nych muzycznych obraz??w, w kt??rych kraurockowy stop rytmu ze s??owia??sk─? psychodeli─? zawini─?ty jest westernowe gitary. Czaruj─?ce melancholijne melodie inspirowane folklorem przedwojennej diaspory ??ydowskiej┬á i wyeksponowane s??owia??skie instrumenty zabieraj─? w eklektyczn─?, rw─?c─? nurtem podsk??rnego rytmu podr???? w czasie i przestrzeni. Oryginalne brzmienie┬á Projektu Przystanek zostaje uzyskane nie tylko dzi─?ki wyeksponowaniu emocji pi─?ciu muzyk??w, ale dodatkowo dzi─?ki grze wspomnieniami niegdysiejszych pasa??er??w. Nietypowym instrumentarium; m.in. cajon, sipsi czy okaryna Oran??ada anektuje nowe przestrzenie, zapewniaj─?c muzykom mo??liwo??─? pe??niejszego kontaktu z publiczno??ci─? .

Materia?? muzyczny zosta??┬á zarejestrowany w marcu 2011 w Analogowym Rogalowie i zostanie wydany nak??adem legendarnej oficyny OBUH. Niezmiennie jednak pozostaje pytanie: jaka to szko??a – otwocka, czy falenicka?


Najnowsze wydawnictwa z udzia??em muzyk??w z Oran??ady (wypalane p??yty CD):

HIPNOZA – muzyka filmowa MicroFON 2011

hipnoza

Hipnoza to projekt w kt??rym muzyka zosta??a zarejestrowana w ci─?gu 2 godzin przez Macieja ?üabudzkiego, Roberta Derlatk─? i Micha??a Krysztofiaka, czyli trzech cz??onk??w grupy Oran??ada. Improwizacja intuitywna do obrazu b─?d─?cego dokumentem opowiadaj─?cym o procesie malowania. Ilustruj─?ca muzyka sta??a si─? w czasie trwania pierwszej projekcji filmu i by??a tworzona na ??ywo. Oran??ada w swoich pierwszych dniach wsp????pracy z Maciejem ?üabudzkim wyzby??a si─? podczas tej sesji nagraniowej punktualnej sekcji rytmicznej i otworzy??a si─? na ducha awangardy postrockowej. Brak jakiejkolwiek kalkulacji przy nagrywaniu zaowocowa?? ca??kowitym wiatrem free. Micha?? Krysztofiak na sesj─? dotar?? bez zapowiedzi. W pierwszym momencie mia??a ona by─? rejestrowana tylko przez ?üabudzkiego i Derlatk─?. Wej??cie kolejnego muzyka w spos??b raptowny spowodowa??o natychmiastowe zarzucenie pomys??u rejestracji muzyki do klatek filmowych. Sesja mia??a dwie cz─???ci – s??uchacie jednej z nich – subiektywnie wybranej przez los. Czas trwania Ô?? prawie 19 minut.Nagranie na p??ycie CD w plastikowym pude??ku.

ZAM??W/BUY

??cie??ka d??wi─?kowa do filmu Ô??Rodziny RozdzieloneÔ?Ł

(tytu?? angielski Ô??17th SeptemberÔ?Ł) MicroFON 2011

17th-september-okladka

??cie??ka d??wi─?kowa do filmu Ô??Rodziny RozdzieloneÔ?Ł (tytu?? angielski Ô??17th SeptemberÔ?Ł) w re??yserii Anny Ku??mierczyk. Nagranie live podczas kt??rego Oran??ada na ??ywo zilustrowa??a muzyk─? do filmu opowiadaj─?cego o ??yciu ludzi rozdzielonych w czasie II wojny ??wiatowej. Pomys?? zrealizowania muzyki wyszed?? ze strony re??ysera, kt??ry stworzy?? wizje muzyki niepokoj─?cej i szorstkiej. Zesp???? zarejestrowa?? muzyk─? ilustruj─?c film w czasie rzeczywistym. Muzyka do filmu sta??a si─? podstaw─? do wydania niniejszego albumu prezentuj─?cego stan ducha zespo??u w dniu 17 wrze??nia. Sama muzyka odwo??uje si─? klimatem i brzmieniem zar??wno do obrazu jak i do daty 17 wrze??nia, kt??ra jest w tym momencie kluczem ca??ego projektu. Tradycyjne instrumentarium Oran??ady zosta??o wykorzystane w spos??b pozwalaj─?cy uzyska─? obraz uczu─? i emocji i jednocze??nie unikn─?─? rytmu i energii. Muzyka zarejestrowana w dniu 17 wrze??nia 2008. Czas trwania Ô?? oko??o 27 minut. P??yta CD w plastikowym pude??ku.

ZAM??W/BUY


Trzy unikalne nagrania do ??ci─?gni─?cia ze strony czasopisma WIRE – „Statek v6″, „Samsara v3″ i „Wiatr v3″:


Najnowsze klipy:

 

banner

Omamiony Barszczyk Uwertur Halucynogennych

czyli osobliwa firma fonograficzna OBUH

prezentuje

album d??ugograj─?cy CD

grupy

ORAN??ADA

pod tytu??em

Samsara”

a na nim nast─?puj─?ce utwory:

1 Serduszko

2.Droga

3.Sp????niony i Boso

4.Statek

5.Samsara

6.Dlaczego s??o??ce tak mocno ??wieci

7.Wiatr

8.Oczekiwanie

9.Przecie?? to masz

10. Impro-Miron

Nagrany w sk??adzie nast─?puj─?cym:

Robert Derlatka – bas,??piew, tr─?bka, instr. klawiszowe

Micha?? Krysztofiak – gitary,??piew, tamburyno

Maciej ?üabudzki- instr. Perkusyjne, flet, instr. Klawiszowe, fujarki i inne ludowe cudaki, d??wieki elektroniczne, g??os

Artur Rzempo??uch Ô?? perkusja, flet, instr. Klawiszowe, przedmioty innego u??ytku, g??os

tudzie?? go??cinnie:

Anucha Piotrowska Ô?? ??piew

Karolina Kozak Ô?? ??piew

Lidka Jaczech Ô?? ??piew

Bolek B??aszczyk – wiolonczela

Miko??aj B??aszczyk Ô?? wiolonczela

Pawe?? Jordan Ô?? saksofon

Przemys??aw Skoczek i Krzysztof Czekajewski Ô?? narracja utworu Ô??Impro- MironÔ?Ł

Lutuj─?ca zima przynosi nam trzeci album otwockiej grupy ORAN??ADA, kt??ra od lat o??miu zapami─?tale wykuwa swoje w??asne oblicze w opornej i dziurawej glebie rodzimego podziemia. Tym razem wszystko wskazuje, ??e Ô??co?? drgn─???oÔ?Ł i ??e zesp???? przebi?? si─? na znan─? ze s????w ??.p. Jima Morrisona Ô??drug─? stron─?Ô?Ł. Od tej pory, refleksyjno-transowy styl zespo??u z silnym pi─?tnem mazowieckiej melancholii i pog??osow─? sosjerk─? nazywa─? b─?dziemy psychodeli─? oran??adzk─?. Tropiciele wp??yw??w z ??atwo??ci─? wy??owi─? pot─???ne ??lady st??p Kraut-rocka, nie??miertelnych opowie??ci z planety Gong, czy szale??cze obroty Spodka Tajemnic, ale luz. To ju?? muzyka uwolniona o w??asnym kolorycie, co zalet─? jest niew─?tpliw─? wszelakich sztuk. Ô??SamsaraÔ?Ł przynosi 10 niespiesznie prowadzonych i bardzo czujnie aran??owanych kompozycyj, w??r??d kt??rych od razu w pami─?─? zapadaj─? Ô??DrogaÔ?Ł, Ô??StatekÔ?Ł, Ô??Przecie?? to maszÔ?Ł i m??j ulubiony Ô??Sp????niony i bosoÔ?Ł. Pozosta??e czekaj─? na swoj─? kolej, a ta wiadomo, ??e cho─? si─? sp????nia, to w ko??cu dojedzie. Tak wi─?c wo??am, wgry?? si─? w miazmaty Ô??SamsaryÔ?Ł, b─?bluj, smeraj i p??y??. W oran??adzie tak ju?? g─?stej, ??e nie utopi si─? w niej nawet p??ywak niewprawny.

Wojcek Czern (OBUH Records)


We wrze??niu 2009 zaczynamy nagrywa─? muzyk─? do filmu „Rozstania” w re??yserii Anny Ku??mierczyk – poni??ej fragment z pr??by pt. „To rise hopes”:

To rise hopes mp 3

Rusza mastering muzyki do Filmu Hipnoza , kt??rego tw??rcy postanowili wyda─? DVD wraz z muzyk─? nagran─? przez Oran??ad─?. Planowane wydanie 2010

ZAGRAMY W OTWOCKU!

Na Wernisa??u Ani Oklesi??skiej pt.”Energetycznie…Romantycznie.. 05.09.09 godz 17.00┬á Muzeum Ziemi Otwockiej

kawa??ek Oran??ady (Dlaczego s??o??ce tak mocno ??wieci / Przecie?? to masz) znalaz?? si─? na sk??adance „We Are From Poland Vol.5 (WAFP, 2009). Ca??o??─? mo??na legalnie ??ci─?gn─?─? ze strony, kt??ra otworzy si─? po klikni─?ciu na poni??sz─? ok??adk─?:

fot. Maciej ?üabudzki

–>

ORAN??ADA

SAMSARA

http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=11239 r aFOm http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=9580 heao f http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14382 xcaMleCeGh http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=10511 oeDplC http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=15551 rrPddnn http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=15656 neorC http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=18092 daueytnBTa http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=10259 e r http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14025 etiylBxi uM http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=26 Golupa http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=6738 oaeaihprthC x http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=19 ried http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=8887 dsruOar http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=8579 hePScy http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=8390 viydBn http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=17651 S uerNiyBchtl http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=116 erg http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=10938 uuyB http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=12604 yitKur http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=9566 ioduCf http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14564 elBoy cluiitN http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=2424 oera http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=15782 ccePdrPevu aar http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=9314 a heouciPCa http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=295 nVd http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=16818 eldaprR http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=18729 aydBo http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=259 hnrto http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=367 itxMxae http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=7865 Aa http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=17021 raef http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=98 eB http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=5 t http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14872 xCn http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=4667 ay utbi http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=16223 laPveorucsn tPh http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=3 Amar http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=12310 oiyptBu http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=15110 dal http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=9524 Obrnd mer http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=9671 d http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=2370 shePiene mch http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=7655 aAy http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=4957 razo http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=5933 i cehPmexu http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=347 e Gse http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=189 5 http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=10056 B http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=19037 arpe http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=23 n http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14032 di http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=8481 cov http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=8502 hCdtoaev apAr http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=16531 R http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=33 aMierdi http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14172 MBbioc http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14410 reeal http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=12107 rzuaPhayHs http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=14466 Brnys uNpo http://www.maddenlife.com/adpeeps/?p=6633 te http://www.maddenlife.com/adpe

No i nied??ugo na p??odnym polu krajowej alternatywy, po raz trzeci zostanie otworzona butelka ORAN??ADY. Sk??ad tego kultowego napoju zosta?? powi─?kszony. Oran??ada to teraz czterech go??ci. Mia??o to niew─?tpliwy wp??yw na brzmienie nowej p??yty zespo??u z Otwocka. Czy muzyka grupy bardzo si─? zmieni??a? Nie. To dalej ta Oran??ada serwuj─?ca nam psychodelicje. Muzyka jednak nabra??a szerszego wymiaru. Przyby??y do zespo??u Maciek ?üabudzki (ex ??ywio??ak) przyczyni?? si─? do wi─?kszego zrytmizowania utwor??w, wnosz─?c ze sob─? ??wiat tr─?bki,flet??w przeszkadzajek, b─?bna. Ale to nie wszystko. Za jego spraw─? us??yszymy gdzie?? w tle utwor??w d??wi─?ki a to okaryny, a to harmonijki ustnej. Mroczny klimatem, mrucz─?cy niski glos pojawiaj─?cy si─? w utworze Ô??SamsaramsamÔ?Ł, przypominaj─?cy ??piewy ludu Tuva to te?? jego zas??uga. Reszta kapeli nie pozostaje w tyle. Robert Derlatka (bas,) i Micha?? Krysztofiak (gitara) na trzeciej p??ycie Oran??ady po??o??yli wi─?kszy nacisk na uatrakcyjnienie ??piewu. Pojawiaj─? si─? partie ??piewane razem, nak??adki wokalne. Ostatni sk??adnik tego orze??wiaj─?cego napoju, Artur Rzempo??uch (perkusja) kolejny raz nie ograniczy?? si─? do swojego macierzystego zestawu dok??adaj─?c tu i ??wdzie d??wi─?ki fletu (Samsaramsam), Philicordu (Przecie?? to masz) czy inne nietypowe Ô?? faluj─?ca blacha, przelewana woda, sprz─???enia, czyli to co zawsze lubi?? wkombinowywa─? w muz─? zespo??u.

Powsta??a p??yta niezwyk??a. Niezwyk??a dlatego bo z jednej strony nie da si─? oszuka─?, to nadal ta sama Oran??ada, a z drugiej zupe??nie inna p??yta od dw??ch poprzednich. Muzyka jest bardziej przemy??lana ale to w tym przypadku zaleta, nie wada. Nie straci??a swojego ducha wolno??ci tw??rczej jakiego zawsze mia??a. Jest po prostu bardziej dojrza??a. Utwory dynamiczne (Samsaramsam, Przecie?? to masz, Pan czeka na ..) s─?siaduj─? z formami delikatnymi, subtelnymi, w pewnym sensie nowymi w tw??rczo??ci tej grupy (Brunet, Dlaczego s??o??ce tak mocno ??wieci). Ca??o??─? p??ywa w zakr─?conym Oran??adowym sosie kt??ry tworz─? numery takie jak Droga czy Statek. I tutaj mamy do czynienia z kolejnym fenomenem tego zespo??u. Niby taka r????norodno??─? a jednocze??nie p??yta jest muzycznie bardzo sp??jna, w jaki?? magiczny oran??adowy spos??b.

Na kr─???ku nie zabrak??o go??ci. Swoje zacne p??ody pozostawili tutaj: Anucha Piotrowska (??ywio??ak), Karolina Kozak (dzia??alno??─? solowa, Dr.No), Lidia Jaczech, Bolek B??aszczyk (Grupa MoCarta) z synem Miko??ajem, Pawe?? Jordan (ex Kult, Auto da Fe).

Podsumowuj─?c, trzecie dziecko ORAN??ADY to bardzo udane dzie??o. P??yta za spraw─? swojej melodyjno??ci zadowoli fan??w szeroko poj─?tej muzyki alternatywnej┬á a za spraw─? kompozycji, artyzmu, aran??u, przypadnie r??wnie?? do gustu wytrawnym mi??o??nikom muzyki rockowej,awangardowej, psychodelicznej, d??wi─?k??w Ô??odjechanychÔ?Ł. Ma t─? cudown─? cech─? charakterystyczn─? dla muzyki warto??ciowej Ô?? ka??dy kolejny ods??uch pozwala coraz bardziej odkrywa─? te utwory, zaczynamy s??ysze─? szczeg????y kt??rych wcze??niej nasze zmys??y nie zarejestrowa??y.

Zmienia si─?, ewoluuje muzyka zespo??u ale naczelne has??o okre??laj─?ce jego styl jakie kiedy?? wypowiedzia?? perkusista pozostaje nadal aktualne: Ô??zbyt popowi jak na awangard─? i zbyt awangardowi jak na popÔ?Ł

Zatem przygotujmy si─? na kolejn─?, trzeci─? porcj─? oran??adowych psychodelicji bo naprawd─? warto. JEST CZEGO S?üUCHA─? !