Yerba mate

Moda na picie yerba mate trwa w najlepsze, a grono jej sympatyk??w konsekwentnie si? poszerza. Czy warto si?ga? po taki napar? Na jakie korzy??ci mog? liczy? ci, kt??rzy zdecyduj? si? w???czy? ??w nap??j do swej diety?
Yerba mate to napar o wyj?tkowych w??a??ciwo??ciach, kt??ry w istotny spos??b mo??e wp??yn?? na nasz? form? oraz na og??lny stan naszego zdrowia. Dlaczego warto si?ga? po ten nap??j? Jak podkre??laj? jego sympatycy, yerba mate ma korzystny wp??yw na prac? uk??adu pokarmowego. Napar ten mo??e nam pomaga? w walce z wieloma problemami zwi?zanymi z trawieniem. Napar ten dodaje te?? energii, przez co wiele os??b traktuje go jako zdrowsz? alternatyw? dla kawy. Wiadomo te??, ??e yerba mate dzia??a moczop?dnie, dzi?ki czemu skutecznie wspomaga prac? nerek. Korzy??ci, jakie mo??na osi?gn?? dzi?ki picu tego naparu, jest zatem sporo.
Wiadomo jakie sk??adniki zawarte w naparze z ostrokrzewu paragwajskiego – czyli w??a??nie yerba mate – mog? dzia??a? na organizm. Najg??o??niej dyskutowanym z nich jest kofeina. Jak jednak pokaza??y badania, jej zawarto??? w yerba mate jest procentowo ni??sza ni?? w wi?kszo??ci rodzaj??w kawy. Posiada ona oczywi??cie dzia??anie pobudzaj?ce i ???godz?ce b??l, jednak jest ono wzmacniane innymi ??rodkami zawartymi w naparze. Wa??n? rol? graj? tu zwi?zki fenolowe, kt??rych zawarto??? w li??ciach ostrokrzewu szacuje si? nawet na 10 proc. S? one silnymi antyoksydantami i zapobiegaj? mutacjom gen??w, a w konsekwencji powstawaniu nowotwor??w. Poza tym, yerba mate zawiera teobromin?, wykazuj?c? dzia??anie rozkurczaj?ce i moczop?dne, oraz saponiny pobudzaj?ce przemian? materii. To dlatego yerba mate jest skutecznym ??rodkiem na lekk? niewydolno??? nerek, podwy??szony cholesterol czy oty??o???. Medycyna dowodzi r??wnie??, i?? yerba mate dostarcza organizmowi istotnych minera????w. W tym wzgl?dzie jest ona znacznie lepsza od kawy, kt??ra powoduje wydalanie wspomnianych pierwiastk??w.

??r??d??o: www.yerbamarket.com