P?YTY

 

OUAT Oran??ada – Once Upon a Train MicroFON 2012

 

1. Otwock

2. ??wider

3. Józefów

4. Michalin

5. Falenica

6. Miedzeszyn

7. Rado???

8. Mi?dzylesie

9. Anin

10. Wawer

ZAMÓW / BUY

Czwarta p??yta grupy Oran??ada pt. "Once Upon a Train" to 10 instrumentalnych kompozycji, ka??dy zatytu??owany odpowiadaj?c? mu stacj?. Bowiem tym razem grupa stworzy??a muzyczn? opowie??? osadzon? w realiach linii kolejowej biegn?cej z Otwocka do Wawra. Inspiracj? bezpo??redni? by??y modernistyczne budynki stacyjne wybudowane w latach 1934-1936, oraz ich okolice. 10 stacji i 10 ró??nych muzycznych obrazów, w których kraurockowy stop rytmu ze s??owia??sk? psychodeli? zawini?ty jest westernowe gitary. Czaruj?ce melancholijne melodie inspirowane folklorem przedwojennej diaspory ??ydowskiej  i wyeksponowane s??owia??skie instrumenty zabieraj? w eklektyczn?, rw?c? nurtem podskórnego rytmu podró?? w czasie i przestrzeni. Oryginalne brzmienie Projektu Przystanek zostaje uzyskane nie tylko dzi?ki wyeksponowaniu emocji pi?ciu muzyków, ale dodatkowo dzi?ki grze wspomnieniami niegdysiejszych pasa??erów. Nietypowym instrumentarium; m.in. cajon, sipsi czy okaryna Oran??ada anektuje nowe przestrzenie, zapewniaj?c muzykom mo??liwo??? pe??niejszego kontaktu z publiczno??ci?. P??yta jest zapakowana w pude??ko typu digipack, a do p??yty dodana jest ksi???eczka zawieraj?ca stare fotografie oraz teksty jakie mog??y si? odbywa? w??ród przedwojennych pasa??erów.

Materia?? muzyczny zosta?? zarejestrowany w marcu 2011 w Analogowym Rogalowie. Wydawnictwo Microfon Records 2012.

Recenzja – LINIA OTWOCKA

Recenzja – PROGROCK.ORG.PL

Recenzja – GAZETA WYBORCZA

Recenzja – CANTARA MUSIC.PL

 

 

 

Samsara Oran??ada – Samsara OBUH 2010

 

1  Serduszko

2. Droga

3. Spó??niony i Boso

4. Statek

5. Samsara

6. Dlaczego s??o??ce tak mocno ??wieci

7. Wiatr

8. Oczekiwanie

9. Przecie?? to masz

10. Impro-Miron

ZAMÓW / BUY

Lutuj?ca zima przynosi nam trzeci album otwockiej grupy ORAN??ADA, która od lat o??miu zapami?tale wykuwa  swoje w??asne oblicze w opornej i dziurawej glebie rodzimego podziemia. Tym razem wszystko wskazuje, ??e “co?? drgn???o” i ??e zespó?? przebi?? si? na znan? ze s??ów ??.p.  Jima Morrisona “drug? stron?”. Od tej pory, refleksyjno-transowy styl zespo??u z silnym pi?tnem mazowieckiej melancholii i pog??osow? sosjerk? nazywa? b?dziemy psychodeli? oran??adzk?. Tropiciele wp??ywów z ??atwo??ci? wy??owi? pot???ne ??lady stóp Kraut-rocka, nie??miertelnych opowie??ci z planety Gong, czy szale??cze obroty Spodka Tajemnic, ale luz. To ju?? muzyka uwolniona o w??asnym kolorycie, co zalet? jest niew?tpliw? wszelakich sztuk. “Samsara” przynosi 10 niespiesznie prowadzonych i bardzo czujnie aran??owanych kompozycyj, w??ród których od razu w pami?? zapadaj? “Droga”, “Statek”, “Przecie?? to masz” i mój ulubiony “Spó??niony i boso”. Pozosta??e czekaj? na swoj? kolej, a ta wiadomo, ??e cho? si? spó??nia, to w ko??cu dojedzie. Tak wi?c wo??am, wgry?? si? w miazmaty “Samsary”, b?bluj, smeraj i p??y??. W oran??adzie tak ju?? g?stej, ??e nie utopi si? w niej nawet p??ywak niewprawny. – Wojcek Czern 8.02.2010

 

okladka Oran??ada – Drzewa w sadzie zdzik??y MicroFON 2006

 

1. Koszula wspomnie??

2. Brzytwa ??witu

3. Piosenka przez Jacka – utwór w ca??o??ci

4. Ksi???yc – pomara??czowy wielkolud – fragment

5. Paskud my??lowy

6. Szare eminencje zachwytu

7. Electrical room

8. Kwadrat z dzie?mi – fragment

ZAMÓW / BUY

Kolejny marzec i kolejna p??yta Oran??ady. Propozycja bardzo ciekawa z co najmniej kilku powodów. Oran??ada nadal serwuje nam psychodelicje, na które zdaje si? ma wy???czno??? – tak wi?c takiej muzyki gdzie indziej nie us??yszycie. Muzyka na "Drzewa w sadzie zdzik??y" znacz?co ró??ni si? od tego co mogli??my us??ysze? na debiutanckiej p??ycie "Oran??ada". Ró??ni si? zarówno za spraw? kompozycji jak i sposobu zrealizowania nagra??. Zespó?? nie wyzby?? si? tak??e swojego stylu i brzmienia, dzi?ki temu jego fanów z pewno??ci? nie ub?dzie. Na p??ycie znalaz??o si? 8 kompozycji, z czego wi?kszo??? to motoryczne utwory-piosenki, w których nie ma miejsca na refreny. Jest natomiast miejsce na transow? sekcj?, zadziorne i fruwaj?ce gitary, a tak??e saksofon i np. gnieciony makaron. W dwóch utworach wykorzystano teksty znanych poetów: "Szare eminencje zachwytu" Mirona Bia??oszewskiego oraz napisany przez Bohdana Loebla specjalnie dla Oran??ady tekst "Brzytwa ??witu". Warto pos??ucha? i warto mie?! Warto tym bardziej, ??e t? p??yt? inauguruje swoj? dzia??alno??? nowa niezale??na wytwórnia MikroFON.

Patronat Medialny:

Radio BIS, Serpent.pl, Independent.pl, Niezla-Agentka.pl, Gery.pl

BIS Serpent Independent Agentka Gery

 
 
 
 
 

okladka

Oran??ada ARS Mundi 2005

1. Kr?ci Si? – mp3

2. Wracaj

3. Ulice

4. Helikopter

5. Film

6. Niedziela

7. Liszaj

8. Niemoc

9. Telefon od Marka

ZAMÓW / BUY

RECENZJA

Gazeta Wyborcza

Booking and distributing CD’s in Germany!

The Lollipop Shop / Agencja Wuzetka

Henning Küpper

Stubbenkammerstr. 3

10437 Berlin

+ 49 (0) 30 – 44 71 46 81

+ 49 (0) 176 78 25 50 79

henning@lollipopshop.de

HIPNOZA – muzyka filmowa MicroFON 2011

hipnoza

Hipnoza to projekt w którym muzyka zosta??a zarejestrowana w ci?gu 2 godzin przez Macieja ?abudzkiego, Roberta Derlatk? i Micha??a Krysztofiaka, czyli trzech cz??onków grupy Oran??ada. Improwizacja intuitywna do obrazu b?d?cego dokumentem opowiadaj?cym o procesie malowania. Ilustruj?ca muzyka sta??a si? w czasie trwania pierwszej projekcji filmu i by??a tworzona na ??ywo. Oran??ada w swoich pierwszych dniach wspó??pracy z Maciejem ?abudzkim wyzby??a si? podczas tej sesji nagraniowej punktualnej sekcji rytmicznej i otworzy??a si? na ducha awangardy postrockowej. Brak jakiejkolwiek kalkulacji przy nagrywaniu zaowocowa?? ca??kowitym wiatrem free. Micha?? Krysztofiak na sesj? dotar?? bez zapowiedzi. W pierwszym momencie mia??a ona by? rejestrowana tylko przez ?abudzkiego i Derlatk?. Wej??cie kolejnego muzyka w sposób raptowny spowodowa??o natychmiastowe zarzucenie pomys??u rejestracji muzyki do klatek filmowych. Sesja mia??a dwie cz???ci – s??uchacie jednej z nich – subiektywnie wybranej przez los. Czas trwania – prawie 19 minut.Nagranie na p??ycie CD w plastikowym pude??ku.

ZAMÓW/BUY

??cie??ka d??wi?kowa do filmu „Rodziny Rozdzielone”

(tytu?? angielski „17th September”) MicroFON 2011

17th-september-okladka

??cie??ka d??wi?kowa do filmu „Rodziny Rozdzielone” (tytu?? angielski „17th September”) w re??yserii Anny Ku??mierczyk. Nagranie live podczas którego Oran??ada na ??ywo zilustrowa??a muzyk? do filmu opowiadaj?cego o ??yciu ludzi rozdzielonych w czasie II wojny ??wiatowej. Pomys?? zrealizowania muzyki wyszed?? ze strony re??ysera, który stworzy?? wizje muzyki niepokoj?cej i szorstkiej. Zespó?? zarejestrowa?? muzyk? ilustruj?c film w czasie rzeczywistym. Muzyka do filmu sta??a si? podstaw? do wydania niniejszego albumu prezentuj?cego stan ducha zespo??u w dniu 17 wrze??nia. Sama muzyka odwo??uje si? klimatem i brzmieniem zarówno do obrazu jak i do daty 17 wrze??nia, która jest w tym momencie kluczem ca??ego projektu. Tradycyjne instrumentarium Oran??ady zosta??o wykorzystane w sposób pozwalaj?cy uzyska? obraz uczu? i emocji i jednocze??nie unikn?? rytmu i energii. Muzyka zarejestrowana w dniu 17 wrze??nia 2008. Czas trwania – oko??o 27 minut. P??yta CD w plastikowym pude??ku.

ZAMÓW/BUY

T-SHIRT "SAMSARA"

T-shirt

ZAMÓW / BUY

 

T-SHIRT "ONCE UPON A TRAIN"

KOSZULKI_ONCE_UPON

ZAMÓW / BUY